Generic selectors
Tìm từ chính xác
Tìm tiêu đề
Tìm nội dung
Post Type Selectors

Thành viên CELLL

BAN GIÁM ĐỐC

TS. Lê Thị Mỹ Hà
Giám đốc Trung tâm
Email

PHÒNG NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO

Khâu Hữu Phước
Trưởng phòng
Phan Anh Minh
Chuyên viên

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

Trần Thị Trang Đài
Phụ trách Kế toán
Ngô Thục Oanh
Chuyên viên

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hoàng Nghĩa Phong
Chuyên viên
Trần Hải Anh
Chuyên viên

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Lê Lan Hương
Chuyên viên
Lương Trang Anh
Chuyên viên

PHÒNG QUẢN TRỊ - ICT

Vũ Duy Nam
Chuyên viên
Email
Nguyễn Hoàng Nam Nhật
Chuyên viên
Email