Generic selectors
Tìm từ chính xác
Tìm tiêu đề
Tìm nội dung
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Share

 

  1. Nghiên cứu “Tài trợ công cho giáo dục người lớn tại Việt Nam” cho dự án “Tài trợ công cho giáo dục người lớn” của DVV International thực hiện trên toàn cầu.
  2. Biên soạn quyển thuật ngữ Anh-Việt-Anh về Học tập suốt đời và giáo dục người lớn nhằm chuẩn hoá các khái niệm và các sử dụng từ ngữ trong lĩnh vực nói trên.