Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Share

 

  1. Thực hiện nghiên cứu “Vai trò của Học tập và Giáo dục người lớn đối với Học tập suốt đời tại các nước Cambodia, Lào, Thái Lan và Việt Nam”, được xuất bản trong ấn phẩm “Vai trò của Học tập và Giáo dục người lớn đối với Học tập suốt đời tại các nước Cambodia, Lào, Thái Lan và Việt” trong khuôn khổ dự án cùng tên do Viện hợp tác Quốc tế thuộc Hiệp hội Giáo dục người lớn của CHLB Đức (DVV International) chủ trì.
  2. Dịch Anh-Việt bộ tài liệu giáo dục công dân toàn cầu về nâng cao ý thức bảo vệ di sản vùng nước “Living with Water, Heritage & Risks: An Educator’s Toolkit for Global Citizenship”do SEAMEO SPAFA và UNESCO APCEIU biên soạn.
  3. Nghiên cứu “Học tập suốt đời cho Dân tộc thiểu số tại Tiểu vùng Mekong mở rộng: Hướng đến Sự phát triển đáp ứng văn hoá dân tộc” do UNESCO INRULED điều phối.
  4. Trình bày tại hội thảo quốc tế “Bồi dưỡng năng lực về vận động chính sách cho giáo dục người lớn” do Hiệp hội giáo dục cơ bản và người lớn Châu Á và Nam Thái Bình Dương (ASPBAE) cùng DVV International tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.