Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Share

 

  1. Tổ chức tập huấn Phát triển trung tâm học tập cộng đồng: Chia sẻ kinh nghiệm từ các nước Cambodia, Lào, Nhật Bản và Việt Nam.
  2. Thực hiện giai đoạn 1 của dự án “Hướng tới một chương trình nghị sự về học tập suốt đời ở các quốc gia Đông Nam Á” do Viện Học tập suốt đời do UNESCO tài trợ, với kết quả là 10 báo cáo quốc gia về tình hình phát triển học tập suốt đời trong nước.
  3. Dịch tài liệu Anh – Việt “Using soft skills for Non-formal Education” của PRIA.
  4. Khảo sát thực địa và thực hiện video giới thiệu kinh nghiệm hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã Xuất Hoá, tỉnh Hoà Bình.
  5. Thực hiện nghiên cứu “Komicen – mô hình trung tâm cộng đồng của Nhật”.