Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thông tin về SEAMEO CELLL

TRUNG TÂM KHU VỰC VỀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI (SEAMEO CELLL)

Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO CELLL) được thành lập theo quyết định số 1561/QĐ-BGDĐT ngày 23/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Trung tâm SEAMEO CELLL chính thức được khu vực và quốc tế công nhận khi Bản thỏa thuận được ký giữa Chính phủ Việt Nam và SEAMEO vào ngày 20/3/2013 tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEC 47).
Trung tâm được thành lập nhằm phục vụ cho nhu cầu thúc đẩy học tập suốt đời của khu vực, cung cấp cơ hội hợp tác về lĩnh vực học tập suốt đời giữa các quốc gia thành viên và thành viên liên kết của SEAMEO, hỗ trợ tăng cường mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà nghiên cứu, thực hành, và hoạch định chính sách của khu vực với tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

TẦM NHÌN

SEAMEO CELLL là một trung tâm khu vực dẫn đầu về nghiên cứu và đào tạo về học tập suốt đời, một diễn đàn để hoạch định các chính sách giáo dục về học tập suốt đời, đầu mối liên kết giữa các quốc gia Đông Nam Á, Châu Á, và Châu Âu để thúc đẩy hợp tác về học tập suốt đời.

CHỨC NĂNG

(a) Nghiên cứu về học tập suốt đời;
(b) Trung tâm thông tin, tư vấn về học tập suốt đời; và
(c) Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu về học tập suốt đời và giáo dục người lớn

NHIỆM VỤ

 

1. Thiết lập và duy trì hợp tác chặt chẽ với các bộ, ban ngành có trách nhiệm về chính sách học tập suốt đời, đặc biệt là với các bộ Giáo dục của các nước thành viên SEAMEO.

 

2. Giới thiệu, quảng bá và phát triển các quan niệm và thực tiễn có hiệu quả về học tập suốt đời trong các nước thành viên SEAMEO.

 

3. Tiến hành các nghiên cứu chung và các nghiên cứu so sánh về học tập suốt đời, cũng như các nghiên cứu về chính sách và phục vụ cho việc xây dựng chính sách ở tầm quốc gia và khu vực.

 

4. Phổ biến kiến thức thông qua xuất bản sách, tạp chí học thuật quốc tế và triển khai một trang web bằng tiếng Anh.

 

5. Tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích của Trung tâm như các hội nghị cấp cao, hội thảo, tập huấn, các khóa đào tạo linh hoạt theo nhu cầu, các lễ hội về học tập suốt đời và các chương trình quảng bá việc thực hiện hiệu quả.

 

6. Hỗ trợ việc học tập chính sách giữa các quốc gia thành viên SEAMEO khi cần thiết;

 

7. Cung cấp, tư vấn về học tập suốt đời và các dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu.

 

8. Duy trì sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực học tập suốt đời với các tổ chức khu vực và quốc tế có liên quan.

 

9. Thực hiện các hoạt động cần thiết khác để phục vụ cho mục đích của Trung tâm.