Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thông tin về SEAMEO

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

● SEAMEO

Hội đồng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Bộ Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á(SEAMEO) là tổ chức liên chính phủ khu vực được thành lập vào năm 1965 giữa các Quốc gia Đông Nam Á với mục đích thúc đẩy hợp tác khu vực trong giáo dục, khoa học và văn hóa.

Là tổ chức bồi  dưỡng năng lực và khám phá tiềm năng đầy đủ của con người, SEAMEO duy trì công việc và nguyện vọng chung của tổ chức trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, công bằng trong giáo dục, giáo dục y tế dự phòng, văn hóa truyền thống, thông tin và công nghệ, truyền thông, ngôn ngữ, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên.
Hội đồng SEAMEO là cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của tổ chức, trong đó bao gồm 11 bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á. Ban Thư ký SEAMEO đặt trụ sở tại Bangkok, Thái Lan.

 

● Tầm nhìn

Trở thành tổ chức hàng đầu tăng cường sự hiểu biết trong khu vực và hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực Đông Nam Á.

 

● Sứ mệnh

Tăng cường sự hiểu biết, hợp tác khu vực và thống nhất mục tiêu giữa các quốc gia thành viên trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc thiết lập mạng lưới và quan hệ đối tác, tổ chức các diễn đàn giữa các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách, thúc đẩy việc phát triển nguồn nhân lực bền vững.

 

● Phương châm

“Dẫn đầu thông qua học tập”

QUỐC GIA THÀNH VIÊN SEAMEO

● Quốc gia thành viên

Brunei Darrusalam (từ 1984)

Philippines (từ 1965)

Cambodia (từ 1971)

Singapore (từ 1965)

Indonesia (từ 1965)

Thailand (từ 1965)

Lao PDR (từ 1965)

Vietnam (từ 1992)

Malaysia (từ 1965)

Myanmar (từ 1998)

Timor Leste (từ 2006)

● Quốc gia liên kết SEAMEO

Australia (từ 1973)

Netherlands (từ 1993)

Canada (từ 1988)

New Zealand (từ 1973)

France (từ 1973)

Spain (từ 2007)

Germany (từ 1990)

United Kingdom (từ 2013)

● Tổ chức liên kết SEAMEO

Hội đồng quốc tế về giáo dục mở và từ xa

Hội đồng Anh-Bristish Council (từ 2010)

Đại học Tsukuba – University of Tsukuba (từ 2009)

Hiệp hội Trao đổi Giáo dục Quốc tế Trung Quốc (CEAIE) (từ 2015)

CÁC TRUNG TÂM SEAMEO

● 21 Trung tâm SEAMEO

SEAMEO có 21 trung tâm chuyên ngành chuyên trách về đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa. Mỗi trung tâm khu vực được lãnh đạo bởi một Hội đồng quản trị bao gồm các chuyên gia giáo dục cao cấp đến từ các

quốc gia thành viên SEAMEO. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm rà soát ngân sách và các hoạt động của trung tâm đồng thời xác lập các chính sách và chương trình hành động.

SEAMEO có 21 trung tâm chuyên ngành chuyên trách về đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa. Mỗi trung tâm khu vực được lãnh đạo bởi một Hội đồng quản trị bao gồm các chuyên gia giáo dục cao cấp đến từ các quốc gia thành viên SEAMEO. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm rà soát ngân sách và các hoạt động của trung tâm đồng thời xác lập các chính sách và chương trình hành động.

● 12 TT Giáo dục & Phát triển

Trung tâm khu vực về đổi mới giáo dục và công nghệ của SEAMEO (thành lập năm 1970)
www.seameoinnotech.org

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO (thành lập năm 1996)
www.vnseameo.org

Trung tâm khu vực về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về ngôn ngữ học của SEAMEO (thành lập năm 2009)
www.qiteplanguage.org

Trung tâm khu vực về phát triển giáo dục đại học của SEAMEO (thành lập năm 1993)
www.rihed.seameo.org

Trung tâm  khu vực về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về khoa học của SEAMEO (thành lập năm 2009)
www.qitepscience.org

Trung tâm khu vực về giáo dục mở của SEAMEO (thành lập năm 1997)
www.seamolec.org

Trung tâm  khu vực về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về toán học của SEAMEO  (thành lập năm 2009)
www.qitepinmath.org

Trung tâm khu vực về giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề của SEAMEO (thành lập năm 1990)
www.voctech.org

Trung tâm khu vực về giáo dục khoa học và toán học của SEAMEO (thành lập năm 1967)
www.recsam.edu.my

Trung tâm khu vực về giáo dục đặc biệt của SEAMEO (SEAMEO SEN)
www.seameosen.org/‎

Trung tâm khu vực về giáo dục khoa học và toán học của SEAMEO-SEAMEO Regional Center for Education in Science and Mathematics (SEAMEO RECSAM) (thành lập năm 1967)
www.relc.org.sg

Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO (SEAMEO CELLL)

https://seameocelll.org

● 07 TT hoạt động khoa học

Trung tâm khu vực về sinh học nhiệt đới của SEAMEO (SEAMEO BIOTROP)
www.biotrop.org

Trung tâm khu vực  về y học nhiệt đới của SEAMEO
http://seameotropmednetwork.org/thailand_vision.html

Trung tâm khu vực về giáo dục khoa học và toán học của SEAMEO-SEAMEO Regional Center for Education in Science and Mathematics (SEAMEO RECSAM) (thành lập năm 1967)
www.seameorecfon.org

Mạng lưới y học nhiệt đới và y tế cộng đồng của SEAMEO
http://seameotropmednetwork.org

Trung tâm khu vực về giáo dục khoa học và toán học của SEAMEO (thành lập năm 1967)
www.searca.org

Trung tâm khu vực về vi sinh học, ký sinh học và côn trùng học của SEAMEO
http://seameotropmednetwork.org/malaysia_vision.html

Trung tâm khu vực về y tế cộng đồng, quản trị bệnh viện và sức khỏe nghề nghiệp và sức khỏe môi trường của SEAMEO
http://seameotropmednetwork.org/philippines_vision.html

● 02 TT Văn hoá & Lịch sử

Trung tâm khu vực về lịch sử và truyền thống của SEAMEO (SEAMEO CHAT)
www.seameochat.org

Trung tâm khu vực về khảo cổ học và mỹ thuật  của SEAMEO (SEAMEO SPAFA)
www.seameospafa.org