Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO CELLL’s News

SEAMEO CELLL Research & Training Manager attends International Conference on Utilizing ICT in English language teaching

On 20 July 2013, Vietnam USA Society (VUS) held the 8th ELT Conference in Ho Chi Minh city. The theme of the conference was “Incorporating Technology in ELT – Why and How?”. At the conference, SEAMEO CELLL Research and Training Manager gave a presentation on using Microsoft PowerPoint in making

Study trip adult education Germany

Chương trình có sự tham gia của các thành viên đến từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đến từ Ấn Độ, Campuchia, Lào, Việt Nam và Ethiopia. Chuyến học tập thiết kế cho đoàn đến tìm hiểu hệ thống giáo dục người lớn của Đức ở